دنیای ریاضی

کد ساعت


 • از قدیم تا کنون
 • معرفی و آموزش کامل تانژانت(tan)

  تانژانت، یکی از نسبتهای مثلثاتی است.

  300px Tangent unit circlesvg
  تعریف


  تانژانت در مثلث قائمالزاویه چنین تعریف میشود؛ نسبت ضلع مقابل هر زاویه حاده به ضلع مجاور آن.

  به عنوان مثال در مثلث روبهرو تانژانت زاویه تتا برابر است با 2851d5ab79a2ee883297aadf08091a29.

  200px Trigonometric Trianglesvg


  تابع تانژانت
  نمودار تابع تانژانت به شکل روبهرو است. این تابع:
  • پیوسته نیست.
  • متناوب است (با دوره تناوب 522359592d78569a9eac16498aa7a087).
  • دارای بینهایت مجانب عمودی است.


  250px Tangent plotsvg
  تابع 80cfdc74a0f2bb640b85c3c072496698


  شیب خط
  در نمودارهایی که شکل یک تابع را نشان میدهند شیب نمودار (یا خط مماس بر نمودار) در هر نقطه برابر است با تانژانت زاویهای که خط مماس بر آن نقطه از منحنی، با جهت مثبت محور افقی (محور xها) میسازد.
  200px Trigonometria 05svg
  مقادیر مثبت و منفی تابع
  Wag 65 1 tangent line
   
  برچسب‌ها: ریاضی، حسابان

  پیچک